Netværksforløb

Børn og unge med specifikke vanskeligheder, såsom autismespektrumforstyrrelser og psykisk udviklingshæmning, har en øget risiko for at udvikle grænseoverskridende og krænkende seksuel adfærd.

Når barnet eller den unge har særlige behov, tilbyder JanusCentret specialiserede behandlingstilbud, der er tilrettelagt med hensyntagen til barnets særlige behov og funktionsniveau med høj inddragelse af barnets/den unges netværk, så der er mulighed for, at den indlærte viden vedligeholdes og trænes i hverdagen. Disse tilbud følger de samme målsætninger og arbejder med de samme temaer som de øvrige behandlingstilbud, men benytter redskaber, der fokuserer på at være psykoedukative frem for terapeutisk indsigtsgivende.

Hvordan er forløbet opbygget?

Modellen består i, at den primære behandlingsindsats af barnets/den unges seksuelle adfærdsproblemer fremadrettet skal varetages af netværket (forældre, plejeforældre, skole, opholdssted mv.). Modellen består derfor, udover direkte hjælp til barnet/den unge, af opkvalificering af forældre og professionelle til fremadrettet at varetage det videre arbejde med barnets/den unges vanskeligheder.

Indhold

Tilbuddet består af 5 moduler:

 

1. Indledende opstartsmøde med barnets/den unges netværk: forældre, skole, PPR, plejefamilie, opholdssted, sagsbehandler mv. (2 timer)

Indsatsen koordineres. Det aftales, hvem der deltager i hvilke moduler, og hele netværket introduceres til forløbet. Koordinering af en fælles og ensrettet indsats på tværs af netværket.

2. Oplæg for professionelle og forældre (3 timer)

a) Baggrundsviden vedr. børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd og udviklingen af seksualitet.

b) Forståelse af barnets særlige behov.

c) Materialegennemgang til brug i behandlingsforløb med barnet/den unge.

d) Rådgivning i forhold til forebyggelse af seksuel overgrebsadfærd/seksuelt bekymrende adfærd.

3. Behandlingsforløb med barnet/den unge og forældre (eller andre primære netværkspersoner) med gennemgang af arbejdsredskaber (8 x 2 timer)

Her gennemgås behandlingsprogram og arbejdsredskaber sammen med barnet/den unge og forældre (og/eller andre primære netværkspersoner) med det formål at træne forældrene og netværket i at anvende øvelserne fremadrettet med barnet/den unge. Formålet er at reducere seksuel grænseoverskridende adfærd og give barnet/den unge mulighed for at udvikle en normal alderssvarende seksualitet.

4. Opfølgende netværksarbejde i form af supervision for barnets/den unges forældre og andre primære netværkspersoner ( i alt 6 x 2 timer)

Formålet er at supervisere på forældre og øvrige netværks arbejde med barnet/den unge. Herunder evaluering, rådgivning og sparring.

5. Afsluttende statusmøde (2 timer)

Formålet er at evaluere på udbyttet af netværksforløbet samt diskutere anbefalinger fremover.

Pris: 50.000 kr.

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »