Netværksforløb

Børn og unge med specifikke vanskeligheder, såsom autismespektrumforstyrrelser og psykisk udviklingshæmning, har en øget risiko for at udvikle grænseoverskridende og krænkende seksuel adfærd.

Når barnet eller den unge har særlige behov, tilbyder JanusCentret specialiserede behandlingstilbud, der er tilrettelagt med hensyntagen til barnets særlige behov og funktionsniveau med høj inddragelse af barnets/den unges netværk, så der er mulighed for, at den indlærte viden vedligeholdes og trænes i hverdagen. Disse tilbud følger de samme målsætninger og arbejder med de samme temaer som de øvrige behandlingstilbud, men benytter redskaber, der i højere grad fokuserer på at være psykoedukative frem for terapeutisk indsigtsgivende.

Hvordan er forløbet opbygget?

Hensigten med netværksforløb består i, at den primære behandlingsindsats af barnets/den unges seksuelle adfærdsproblemer fremadrettet skal varetages af netværket (forældre, plejeforældre, skole, opholdssted mv.). Forløbet består derfor, udover direkte hjælp til barnet/den unge, af en opkvalificering af forældre og professionelle til fremadrettet at varetage det videre arbejde med barnets/den unges vanskeligheder.

 

Netværksforløb består af følgende

1. Indledende opstartsmøde med barnet/den unge og dennes  (2 timer)

Indsatsen koordineres. Det aftales, hvem der deltager i hvilke moduler, og hele netværket introduceres til forløbet. Koordinering af en fælles og ensrettet indsats på tværs af netværket.

2. Oplæg for professionelle og forældre (3 timer)

Oplæg med afsæt i baggrundsviden vedr. børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd og udviklingen af seksualitet. Der holdes ligeledes oplæg i forståelse af barnets/den unges særlige behov og hvordan yderligere seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd kan forebygges.

3. Behandlingsforløb med barnet/den unge og netværket med gennemgang af arbejdsredskaber (8 x 2 timer)

Her gennemgås behandlingsprogram og arbejdsredskaber sammen med barnet/den unge og netværket med det formål at træne anvendelsen af øvelserne fremadrettet med barnet/den unge. Formålet er at reducere seksuel grænseoverskridende adfærd og give barnet/den unge mulighed for at udvikle en normal alderssvarende seksualitet.

4. Opfølgende netværksarbejde i form af supervision for barnets/den unges forældre og andre primære netværkspersoner ( i alt 6 x 2 timer)

Formålet er at supervisere forældre og øvrige netværkspersoner i arbejdet med barnet/den unge. Herunder evaluering, rådgivning og sparring.

5. Afsluttende statusmøde (2 timer)

Formålet er at evaluere på udbyttet af netværksforløbet samt diskutere anbefalinger fremover.

 

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »