Rådgivning og supervision

Supervision af de professionelle tæt på barnet er en væsentlig del af barnets og den unges behandling.

JanusCentret tilbyder specialiseret rådgivning og supervision til professionelle i forbindelse med børn og unge, der er henvist til JanusCentret. Det kan både dreje sig om konkrete sager og om mere generel rådgivning. Endelig kan supervision gives til en hel personalegruppe, der er akut berørt af en problematik. Tilbuddet retter sig til professionelle, dvs. sagsbehandlere, psykologer, lærere, PPR, døgninstitutioner, socialpædagoger, behandlingssteder, familierådgivninger osv.

Supervisionen kan tilrettelægges som individuel supervision eller som gruppesupervision. Gruppesupervision kan ydes ved en enkelt samlet konsultation over 1-2 gange, og alternativt kan der ydes et kortere, afgrænset, forudaftalt forløb á 6-10 konsultationer. Endelig er det muligt at deltage i fortløbende supervisionsgrupper på centret over en halvårlig eller helårlig periode.

Supervision til plejeforældre

Plejeforældre giver ofte udtryk for et ønske om at kunne forstå deres plejebarns handlinger. De har også brug for at vide, hvordan de bedst muligt støtter og hjælper barnet for at forebygge fremtidige overgreb.

I plejefamilier, hvor den unge har begået overgreb mod biologisk barn, andet plejebarn, barnebarn eller andet familiemedlem, kan situationen være særlig problematisk. I disse situationer kan plejefamilier have brug for særlig professionel støtte.

Typiske temaer i supervisionen kan være:

– Overvågning og kontrol.

– At genoprette tilliden til barnet eller den unge.

– Værktøjer til at forebygge fremtidig krænkende adfærd.

– Følelsesmæssige dilemmaer mellem anbragte børn og egne børn.

– Problematikker vedrørende risikovurdering og forebyggelse.

– Håndtering af kriser i forbindelse med overgrebet.

Supervision til socialpædagoger på døgninstitutioner

Når et anbragt barn begår overgreb på et andet barn på døgninstitutionen eller på opholdsstedet, rejser der sig mange spørgsmål. Der kan således være brug for rådgivning og støtte for at forstå barnets eller den unges handlinger og for at få redskaber til at hjælpe dem til at ændre adfærd. Der er ofte behov for at drøfte hvilken seksualpolitik, der skal gælde på opholdsstedet eller døgninstitutionen, hvilken beredskabsplaner, der skal iværksættes, og ikke mindst hvordan seksuelle overgreb forebygges. Spørgsmålet om, hvorvidt børnene kan forblive på samme institution, er også et spørgsmål, det ofte er nyttigt at få rådgivning om.

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »