Mediation

I JanusCentret indgår møder mellem offer og krænker som en del af den holistiske behandlingspraksis.

Det primære fokus ved et terapeutisk styret møde mellem offer og krænker er, at offeret kan modtage en undskyldning, få bekræftet og anerkendt at overgrebene fandt sted, og at det ikke har ansvaret for disse. Hemmeligheden ophæves, og på sigt kan tillid mellem de involverede parter genetableres, og spændingsfeltet reduceres.

Sekundært har et sådant møde også stor betydning for den krænkende part: Den, der har optrådt grænseoverskridende, tager ansvar for sine handlinger og undskylder og letter dermed ofrets lidelser. Krænkeren kan bidrage til en helingsproces for offer og familie. Deltagelse i mødet kan endvidere øge den pågældendes indsigt i skadevirkningerne og være et skridt på vejen til reetablering af tillid og relation.

I metoden ligger også en særlig anerkendelse af, at både offers og krænkers familier er ramt af de seksuelle krænkelser og således fokuseres også på sekundære ofre, det vil sige familiemedlemmer og venner til både offer og krænker.

Særligt i sager med søskendeincest repræsenterer metoden et potentielt forbedrende/genoprettende perspektiv med henblik på at facilitere en potentiel fremtidig relation mellem offer og krænker.

Formålet med mediation er, at:
– Den, der har begået overgrebet, giver en så autentisk undskyldning som muligt.
– Den, der har begået overgrebet, tager ansvar sine handlinger og besvarer spørgsmålene.
– Offeret får lov til at stille spørgsmål til den, der har begået overgrebet.
– De skadede og afbrudte relationer forsøges repareret og reetableret.
– Der laves aftaler om hvordan ofrets og den krænkendes fremtidige kontakt kan etableres.

Hvis offeret og krænkeren skal have et gavnligt og udbytterigt møde, er det vigtigt, at mødets struktur og indhold planlægges omhyggeligt. Det sker i samarbejde med offerets behandler, der forbereder spørgsmål og eventuelle ønsker for det fremtidige samvær med krænkeren. Offerets spørgsmål gives til krænkerens behandler, hvorefter svar på spørgsmålene forberedes. Herefter drøfter og vurderer behandlerne indbyrdes, hvornår parterne er klar til at mødes.

Mødet mellem offeret og krænkeren afholdes med støtte fra de respektive behandlere, og derudover deltager forældre og evt. søskende. Familiens rolle er at bevidne mødet, det vil sige at understøtte og hvis muligt bidrage med anerkendende bemærkninger til børnene/de unge. Offer og krænker er ofte meget nervøse for, hvordan mødet går, og derfor skal mødets tidsramme, struktur og indhold tilrettelægges meget nøje på forhånd.

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »