Udredning

I JanusCentret består den psykologiske udredning og undersøgelse af følgende:

– Psykologisk undersøgelse, WISC V (intelligenstest), Rorschach (personlighedstest) og TOVA (screening for ADHD).

– enten 3 x klinisk interview á i alt 3 timers varighed (for de ældste klienter). Interviewet omhandler særligt barnets eller den unges egen forståelse af overgrebsadfærden, identifikation af optaktsituationer til overgrebet og derudover opvækstforhold, familieforhold, skolegang, fritidsinteresser og eventuel andre særlige problematikker – herunder om den unge selv har været udsat for overgreb.

– eller 3 x legeobservation og samtale á i alt 3 timers varighed (for de yngste klienter). Legeobservationerne danner en ramme omkring samtaler med børn omkring opvækst, relationer og fritid men også omkring den evt. seksuelle adfærd, og hvorvidt barnet selv har været udsat for overgreb.

– Forældreanamnese, der bl.a. afdækker forældre-barn tilknytningen, barnets opvækst, familiemiljø samt forældres reaktioner på barnets krænkende adfærd eller offerproblematik.

– Netværksanalyse af barnets netværk i form af samtaler med skole, opholdssted, plejeforældre mv., der bl.a. afdækker, hvordan der arbejdes pædagogisk med barnet, hvordan man vurderer barnets følelsesfunktionsevne, samt hvordan man tilgodeser barnets særlige vanskeligheder.

– Vurdering af risiko for recidiv – det vil sige gentagelse af den krænkende adfærd.

Resultaterne af udredningen vil afdække hvilken indsats, der er behov for enten i forhold til barnet og familien og/eller de professionelle. Resultaterne vil desuden afdække:

– Hvilket niveau af støtte, der er nødvendig, for at forhindre barnet/den unge i at udvise yderligere krænkende adfærd.

– Faktorer, der kan have medvirket til udviklingen af barnets/den unges krænkende adfærd.

– Barnets/den unges eventuelle behov for yderligere intervention (socialpædagogisk støtte, psykoterapeutisk behandling, forældre-rådgivning, supervision til professionelle mv.).

– Hvis barnet/den unge har behov for behandling, vurderes det, hvorvidt det skal være gruppe- eller individuel behandling

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »