Børn og seksualitet

Man kan inddele den seksuelt orienterede adfærd i tre trin:

1. Normal adfærd, der ikke vækker bekymring:
–   Alderssvarende optagethed af seksualitet
–   Aldersvarende seksuelt prægede lege med jævnaldrende
–  Seksuelle lege mellem børn, som er præget af ligeværdighed, jævnbyrdighed,  gensidighed og nysgerrighed

 2. Adfærd, der kræver skærpet opmærksomhed og indgriben:
–  Overdreven interesse for eller overdreven optagethed af seksuelle aktiviteter
– Seksuelt grænseoverskridende adfærd er den foretrukne fremfor andre mere -alderssvarende aktiviteter/lege
– Seksuel adfærd, der adskiller sig fra andre børns/unges naturlige nysgerrighed
– Ikke alderssvarende viden om seksualitet. Fx påfaldende fremmelig eller voksenagtig viden om sex
– Overdreven interesse for pornografi
– Seksuelle lege, som fører til beklagelser fra andre børn
– Seksuelle lege, som er forbundet med angst, skam og skyld
– Bestikkelse, trusler eller tvang mod andre børn for at få dem til at deltage i de seksuelle aktiviteter
– Tydelig forskel i alder, modenhed og intellekt mellem de børn, som indgår i de seksuelle aktiviteter sammen

 3 Adfærd, der kræver øjeblikkelig indgriben
- Stor aldersforskel (fx 14-årig dreng, som udviser seksuel adfærd overfor et 6-årigt barn)
– Hvis et offer fortæller om overgreb fx i form af orale, anale eller vaginale penetrationer eller anden intimiderende fysisk krænkelse
– Er udsat for trusler, vold og hemmeligholdelse

Hent evt. her JanusCentrets bekymringsbarometer, der fortæller mere om, hvornår man skal reagere. Barometret kan også rekvireres gennem centret. Prisen er 50 kr. pr. stk. plus porto.

Hvad karakteriserer børn og unge med bekymrende/krænkende adfærd?

Der er flere fællestræk, der karakteriserer de børn og unge, som krænker andre børn og unge:

Tal viser, at en relativt stor del af de børn, der selv er blevet krænket, har været vidne til vold eller overgreb, har indlærings-vanskeligheder, ADHD eller udviklingshæmning havner i gruppen af børn med overgrebsadfærd. Mange af disse børn har udvist seksuelt bekymrende adfærd i en længere periode inden overgrebene, og flere af de børn og unge, der krænker andre seksuelt, har mere end et offer.

Det er overvejende drenge, der krænker. Piger i gruppen af børn med overgrebsadfærd udgør imidlertid en væsentlig minoritet – nemlig ca. 10%. Til gengæld er der næsten lige så mange drenge som piger, der bliver ofre for andre børns seksuelle overgreb. Mange af ofrene er børn under otte år.

Børn og unge under 18 år er ansvarlige for ca. en tredjedel af alle kendte overgreb mod andre børn og unge. En tredjedel af disse har selv være udsat for seksuelt misbrug. For yngre børn med overgrebsadfærd, er det helt op mod halvdelen, der selv er blevet misbrugt. I gruppen af børn med overgrebsadfærd finder man også en del børn, der har været vidne til seksuelle overgreb og til vold.

Et stort antal af børn med overgrebsadfærd har indlæringsvanskeligheder og andre neuro-psykiatriske lidelser. Psykisk udviklingshæmning ser ud til at udgøre en selvstændig risikofaktor. Sociale vanskeligheder og ensomhed er ligeledes kendetegnende for mange af disse børn og unge.

Offer og krænker kender stort set altid hinanden. De er søskende, kusiner/fætre, skolekammerater eller børn på samme opholdssted, og overgrebene foregår hjemme hos offer eller krænker, på skoler eller på anbringelsessteder. Det er altså både hjemmeboende og anbragte børn og unge, man finder i gruppen af børn og unge, der krænker andre seksuelt.

Bekymringspunkter

Der er flere faktorer, der spiller ind på børns og unges udvikling af seksuelt grænseoverskridende adfærd. Vær særlig opmærksom hvis en eller flere af nedenstående faktorer gør sig gældende hos barnet eller den unge:

– Omsorgssvigt (fysisk, psykisk og seksuelt)
– Ikke alderssvarende følelsesmæssig og sproglig udvikling
– Manglende sociale kompetencer
– Lav impulskontrol
– Utilstrækkelig indlevelsesevne
– Dårlig begavelse
– Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder (ADHD)
– Ensomhed
– Nederlagsoplevelser
– Sociale vanskeligheder
– Skole-, indlærings- og kammeratskabsvanskeligheder
– Ringe eller forvrænget viden om seksualitet
– Dysfunktionel familiebaggrund
– Lavt selvværd
– Ringe forståelse for motiver bag eller skadevirkninger af det seksuelle overgreb

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »